Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.718,03
10,31
0,60
VNMID TRI
2.401,52
-2,12
-0,09
VNSML TRI
2.365,23
-39,07
-1,63
VN100 TRI
1.679,97
7,18
0,43
VNALL TRI
1.714,85
4,75
0,28
VNDIAMON TRI
2.012,55
24,61
1,24
VNFINLEA TRI
2.307,49
38,84
1,71
VNFINSEL TRI
2.315,54
33,15
1,45