Tổng quan nhóm ngành

Chuẩn Phân ngành Toàn cầu (GICS®) được phát triển bởi và là tài sản độc quyền của MSCI Inc. và Standard & Poor’s. GICS là một dịch vụ bản quyền của MSCI và S&P và đã được cấp quyền sử dụng cho HOSE.