Sơ đồ tổ chức của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

HOSE - Cập nhật sau cùng : 01/08/2018 3:51:15 CH

                   

                                    Hình đặt quảng cáo

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                      Hình đặt quảng cáo                           Hình đặt quảng cáo                           Hình đặt quảng cáo                             Hình đặt quảng cáo                                                 Nguyễn Thị Việt Hà                               Ông Lê Hải Trà                           Ngô Viết Hoàng Giao                   Ông Nguyễn Vũ Quang Trung
                   Phụ trách HĐQT                                             Ủy viên HĐQT                                                  Ủy viên HĐQT                                                          Ủy viên HĐQT

      2. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC


                 Hình đặt quảng cáo                            Hình đặt quảng cáo                        Hình đặt quảng cáo                        Hình đặt quảng cáo                        Hình đặt quảng cáo       

               Ông Lê Hải Trà                 Ông Nguyễn Vũ Quang Trung       Bà Ngô Viết Hoàng Giao         Ông Trầm Tuấn Vũ            Trần Anh Đào
                     Tổng Giám Đốc                               Phó Tổng Giám Đốc                                     Phó Tổng Giám Đốc                            Phó Tổng Giám Đốc                      Phó Tổng Giám Đốc


       3. CÁC PHÒNG BAN

  - Phòng Quản lý và Thẩm định niêm yết             - Phòng Nhân sự và Đào tạo
  - Phòng Quản lý Thành viên                              - Phòng Hành chính tổng hợp     
  - Phòng Giám sát Giao dịch                               -  Phòng Đối ngoại    
        
  - Phòng Thông tin Thị trường                            -  
Phòng Pháp chế
  - Phòng Công nghệ Thông tin                            -  Phòng Kiểm soát nội bộ
  - Phòng Nghiên cứu và Phát triển                       -  Phòng Tài chính - Kế toán
                                                                  -                     -Trung tâm dữ liệu dự phòng                            -  Ban Quản lý các dự án đầu tư                                                                                                                                                     - Ban Quản lý dự án Gói thầu CNTT  

                                                                    

                      
 

Các tập tin đính kèm
Các tin tức liên quan